Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SUPSUPPLIERS B.V.
Versie maart 2024

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”)
wordt verstaan onder:
– Verkoper: SupSuppliers B.V., gevestigd te (6921 RZ) Duiven aan de Impact 69h, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78295416.
– Klant: de klant die een Overeenkomst aangaat met SupSuppliers B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
– Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Verkoper op grond waarvan Verkoper Producten levert.
– Producten: zaken, diensten en/of adviezen van Verkoper, in de breedste zin des woords.
– Website: de websites inclusief webshops van Verkoper, waaronder doch niet uitsluitend supsuppliers.com, shakebekers-bedrukken.nl, www.drinkfles-bedrukken.nl, shaker-bedrucken.de en www.promosky.nl.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen,
Overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Verkoper en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, wordt door Verkoper uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.

1.5 In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand indien een schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien Verkoper per e-mail of schriftelijk een opdrachtbevestiging stuurt naar de Klant, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een
correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Verkoper en de Klant.

2.3 Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

2.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

2.5 Indien er geen schriftelijke en/of elektronische Overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verzonden, dan zijn partijen desondanks gebonden indien Verkoper begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de order van de Klant en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Verkoper en de Klant.

2.6 De activiteiten van Verkoper zijn gericht op de zakelijke
markt. Verkoper mag ervan uitgaan dat de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, althans hiertoe voornemens is, ook al wordt de Overeenkomst gesloten, of de registratie op de Website verricht door een natuurlijk persoon. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de Klant dit verplicht schriftelijk aan Verkoper mede te delen. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met de Klant niet aan te gaan dan wel te ontbinden in het geval de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.7 Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

2.8 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die op de Website worden getoond. Daadwerkelijke kleuren kunnen afwijken van de kleuren zoals deze digitaal zichtbaar zijn.

2.9 De Klant is niet gerechtigd om deze Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 3 – Registratie
3.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

3.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

3.4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Verkoper daarvan in kennis te stellen, zodat Verkoper gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

4.2 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

4.3 De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
• als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.4 De Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Verkoper een raming van deze kosten.

4.5 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4.6 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

4.7 De Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Verkoper of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Verkoper bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

SupSuppliers B.V.
Impact 69h
6921 RZ Duiven

4.8 Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Verkoper aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Verkoper wachten met terugbetalen tot Verkoper het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4.9 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

4.10 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Producten die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
• Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
5.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen in Euro en exclusief btw, overige kosten, op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, rechten en in- en uitvoerrechten. De Klant draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

5.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: in- en uitvoerrechten, vracht en assurantie, lossingkosten, heffingen en belastingen, grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen indien de prijs van de kostenfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de Overeenkomst is gebaseerd. De Klant verplicht zich om een prijsstijging tot en met 10% te accepteren.

5.3 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De Klant zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten.

5.4 In het geval van bestellingen via de Website dient de Klant betalingen aan Verkoper volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Verkoper is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

5.5 Alle betalingstermijnen zijn fataal. Heeft binnen 14 (veertien) dagen na factuurfatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de Klant direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper op de Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan zal de Klant boven het factuurbedrag de vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) + 4% verschuldigd zijn. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage.

5.6 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 (acht)
dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Klant zijn rechten verwerkt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.7 Verkoper is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van de Klant, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan de Klant verplicht is mee te werken.

Artikel 6 – Kortingen en kortingscodes
6.1 Verkoper kan via verschillende kanalen kortingscodes uitgeven welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op Producten van Verkoper zoals vermeld bij de kortingscode.

6.2 Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per Klant en per account slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

6.3 Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor kan worden gebruikt, vervalt bij gebruik van de kortingscode de waarde van de kortingscode boven dat bedrag.

6.4 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de artikelen waarvoor deze kortingscode bedoeld is, uitverkocht zijn.

6.5 Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

6.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude

6.7 Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen door de Klant geen rechten aan worden ontleent op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.

6.8 Verkoper behoudt zich het recht voor om Klanten in zijn algemeenheid dan wel een Klant in het bijzonder uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 7 – Levering en levertijden
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
geschieden leveringen af fabriek en reizen de Producten voor rekening en risico van de Klant.

7.2. De Klant heeft de keuze de Producten bij SupSuppliers af te halen, via SupSuppliers te laten verzenden door PostNL of door een andere vervoerder. SupSuppliers zal de Producten zorgvuldig verpakken, rekeninghoudend met het transport. SupSuppliers is niet verantwoordelijk voor tijdens het transport opgetreden schade. Het transport is voor rekening en risico van de Klant. Eventuele schades dienen te worden gemeld bij de vervoerder. Indien er via SupSupliers gebruik wordt gemaakt van de diensten van PostNL, of een andere vervoerder, is dit slechts ter bemiddeling. De Klant ontvangt een track- and tracecode om de levering zelf te kunnen volgen. Het uitgangspunt is dat de Klant verplicht is ervoor zorg te dragen dat er op het moment van aflevering iemand op de locatie aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de Producten. Het maken van andere afspraken vervoer en het tijdstip van levering geschiedt tussen de vervoerder en de Klant. SupSupliers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een schending van deze afspraken.

7.3 De Klant dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van Producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen, en de bewaar-voorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de Producten.

7.4 Verkoper is gerechtigd tot het doen en afzonderlijk
Factureren van deelleveranties.

7.5 De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper.

Artikel 8 – Reclame en kwaliteit
8.1 De Klant dient de Producten bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste Producten zijn geleverd;
– of de afgeleverde Producten voor wat betreft de kwantiteit
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
– of de afgeleverde Producten voldoen aan de kwaliteitseisen en temperatuur en hygiënenormen of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Reclamering ter zake van de hoeveelheid geleverde Producten en reclamering ter zake van manco’s of beschadigingen dient terstond na de levering te geschieden en door de Klant op het aan Verkoper te overhandigen ontvangstbewijs te worden aangetekend, waarna tevens binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen dient te worden gereclameerd. Reclamering ter zake van de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht op reclame en worden de reclames niet meer in behandeling genomen. Reclames geven de Klant geen recht om zijn betaling op te schorten.

8.3 Het recht van reclame vervalt indien de Klant de Producten heeft bewerkt in de ruimste zin des woords, bijvoorbeeld heeft verwerkt of vermengd. De Producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten voor inspectie en onderzoek door de Klant en door haar in te schakelen derden beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

8.4 Indien de reclame gegrond is, zal de Verkoper te zijner keuze, hetzij een creditnota verzenden, hetzij een vervangend (soortgelijk) Product leveren, eerst na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Producten. Tot (verdere) schadevergoeding is de Verkoper niet verplicht. Creditnota’s worden eerst verrekend met vorderingen van Verkoper op de Klant en pas door Verkoper uitbetaald wanneer er geen openstaande facturen, of andere verrekenbare vorderingen bestaan.

8.5 Rechtsvorderingen dienen door de Klant binnen 6 (zes) maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

8.6 De Klant staat ervoor in dat Producten, waarop een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt, gebruikt en/of verkocht. de Klant vrijwaart Verkoper ter zake uitdrukkelijk van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren c.q. gebruik van de Producten indien deze door de Klant na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt dan wel zijn verkocht. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid na consumeren, dan wel gebruik van de Producten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum.

8.7 De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Indien Verkoper door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, wordt de termijn waarbinnen Verkoper haar verplichtingen dient na te komen met de duur van de overmacht situatie verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals, maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van bij Verkoper werkzame personen, stakingen, epidemieën, pandemieën, dwingende en geadviseerde maatregelen van de zijde van de overheid, oorlogen, uitvallen van machines en/of storingen, vertragingen aan de inkoopzijde of onmogelijkheid tot inkopen van bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van toeleveranciers, in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen, transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Verkoper als bij haar toeleveranciers.

9.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan 2 (twee)
maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan 2 (twee) maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Verkoper nog niet is nagekomen. Eerdere ontbinding door de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 In het geval de Producten worden gekocht in de uitoefening van een beroep op bedrijf behoudt de Verkoper zich het eigendom voor van alle geleverde Producten, totdat al zijn vorderingen op de Klant ter zake van iedere Overeenkomst of anderszins volledig aan Verkoper zijn voldaan.

10.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet verkopen, verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.3 Verkoper is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Klant zal aan Verkoper alle medewerking verlenen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

10.4 De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.

10.5 Indien de Klant met de betaling in gebreke is en de Verkoper deswege de geleverde Producten gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de de Klant.

10.6 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal de Klant Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient de Klant de derde te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
11.1 Verkoper heeft, indien de Klant tekort schiet in enige verplichting jegens Verkoper, of indien Verkoper redelijkerwijs mag verwachten dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, bijvoorbeeld indien zij verneemt dat de kredietwaardigheid van de Klant daalt, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

11.2 In het geval waarin de Klant:
• in staat van insolventie geraakt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
• onder curatele wordt gesteld of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
• overgaat tot staking of overdracht van
zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te- richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• komt te overlijden, dan wel een van de bestuurders of sleutelfiguren van de Klant komt te overlijden;
• haar personeel, of door de Klant ingeschakelde derden (waaronder tevens wordt verstaan door haar gesponsorde influencers) de goede naam van Verkoper en/of haar Producten schaadt en/of zich in de openbaarheid negatief uitlaat over Verkoper en/of haar Producten;
• enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Zoals bepaald in artikel 8.4 zullen Producten waarvan vaststaat dat zij niet conform de Overeenkomst geleverd zijn door Verkoper worden gecrediteerd of vervangen, mits aan alle overige (contractuele en wettelijke) voorwaarden voor het vestigen van aansprakelijkheid is voldaan.

12.2 Overige schades en vorderingen als nadeelcompensatie of koopprijsvermindering, uit welke hoofde dan ook, worden door Verkoper niet vergoed, tenzij de schade wordt gedekt en uitgekeerd door de verzekeraar van Verkoper of wanneer uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan.

12.3 In de concrete gevallen dat de beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Voorwaarden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Indien de aansprakelijkheid niet concreet in verband kan worden gebracht met (een gedeelte van) de Overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 20.000,- per gebeurtenis.

12.4 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, reputatieschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

12.5 In het geval van bedrukte Producten (o.a. shakebekers en drinkflessen) is Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in kleur van het daadwerkelijke Product ten opzichte van digitaal getoonde voorbeelden. Op verzoek van de Klant kan tegen betaling een voorbeeld van het Product worden verstrekt en kan de Klant verifiëren of de daadwerkelijke bedrukking en kleurstelling aan de wensen van de Klant voldoet. Kiest de Klant ervoor geen voorbeeld van het Product te bestellen, dan blijven de gevolgen van afwijkingen voor rekening en risico van de Klant.

12.6 Ongeacht eventuele verstrekte informatie en/of adviezen vanuit Verkoper aan de Klant over het opstellen en het gebruik van een voedselveiligheidsplan, of het voldoen aan andere door de overheid en/of instanties als het NVWA opgelegde wet- en regelgeving, blijft de Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan. Verstrekte informatie en/of adviezen dienen te worden gezien als handreiking en dienen door de Klant zelf op toepasselijkheid en juistheid te worden getoetst.

12.7 De Klant vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Verkoper alle schade vergoeden die Verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom, geheimhouding en gegevensbescherming
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen met betrekking tot de door Verkoper geleverde Producten, waaronder ook recepturen, ingrediëntenlijsten, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software, rapportages, handleidingen, presentaties en adviezen, berusten uitsluitend bij Verkoper. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

13.2 De Klant verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en de in 13.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten die hij in het kader van de Overeenkomst van Verkoper verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Verkoper is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Klant realiseert zich dat in elk geval de recepturen en productiemethodieken van Verkoper als vertrouwelijk worden gekwalificeerd. Het is de Klant niet toegestaan om (informatie over) de Producten en hun productiewijzen met derden te delen met een ander doel dan noodzakelijk is voor de primaire bedrijfsvoering. In elk geval zal de Klant geen informatie delen met andere producten en leveranciers van voedingssupplementen. Noch zal de Klant (informatie over) de Producten of de productiewijzen (laten) onderzoeken met het doel de Producten te kunnen namaken.

13.3 Bij de totstandkoming van een Overeenkomst legt Verkoper de gegevens van de Klant vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
– ten behoeve van de uitvoering van diensten en het leveren van de Producten;
– ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten;
– ten behoeve van marktonderzoek;
– voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.

13.4 Verkoper verstrekt de gegevens van de Klant niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en levering van Producten. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

Artikel 14 – Wijziging Voorwaarden
14.1 Verkoper is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Verkoper de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging. De Voorwaarden worden geacht door de Klant geaccepteerd te zijn indien hiertegen niet binnen twee weken na ontvangst schriftelijk door de Klant tegen is geprotesteerd. De gewijzigde Voorwaarden zullen op de eerstvolgende bestelling of opdrachtverstrekking van toepassing zijn.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst,
is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter naar de keuze van de Verkoper.